จับรางวัล 1 ครั้ง หลังจบกิจกรรม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

  ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านทาง www.zilkbycellox.com และ www.facebook.com/ZilkThailandPage

  มีสิทธิ์กดรหัสเพื่อลงทะเบียนร่วมสนุกได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2560

  เลขที่ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถโทรร่วมสนุกลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

  สถานที่จับรางวัล โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปารีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการตัวจริงมาแสดง พร้อมสำเนาบัตร

   ประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อมใบเสร็จรับเงินที่ได้รับรางวัลซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยไม่มีการดัดแปลง แก้ไข

   ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิมหรือการทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ

   จะมอบรางวัลดังกล่าวให้รายชื่อสำรองลำดับถัดไปในกรณีที่ผู้โชคดี เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน

   พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา มารดามาแสดง

  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรรมสรรพากร

   ที่ ทป. 101/2544

  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

  ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

  บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้น

   กับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการกดรหัสที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วม

   รายการ และระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย

   การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูลการสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ

   การลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูลเครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม

  พนักงานและครอบครัว บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ­­บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมชิงโชค

   ในกิจกรรมครั้งนี้

  การตัดสินของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นสิทธิ์ขาด และสิ้นสุด

  ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขของการ

   ชิงรางวัลนี้ทุกประการ

  ราคาทองคำ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

  เลขที่ใบอนุญาตชิงโชค 390/2560