กติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 

•  เริ่มประกาศผล วันที่ 26 มี.ค. 61 จับรางวัลเป็นรายสัปดาห์ (วันที่ 26 มี.ค., 2, 9, 17, 23 เม.ย. และ 4 พ.ค. 61)

•  ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและส่งจดหมายแจ้งโชคภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีต้อง เก็บบรรจุภัณฑ์ซิลค์ตัวจริงตามที่ระบุ

    ในใบเสร็จ พร้อมแสดงหลักฐานร่วมกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านในการยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ประกาศรายชื่อ

•  ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 สามารถใช้บัตรกำนัลมูลค่า 100,000 บาท เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ในเครือบริษัท เอสบี ดีไซน์สแควร์ จำกัด ได้แก่

    Koncept Furniture และ SB Furniture ในราคาปกติ หากซื้อสินค้ามูลค่าสูงกว่าบัตรกำนัล ทางผู้โชคดีต้องชำระส่วนต่างที่เกินในราคาปกติ ไม่มีส่วนลด

    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ารื้อถอนและขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เก่า บัตรกำนัลนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 61 เท่านั้น รายละเอียดการจัดส่งเป็นไปตาม

    นโยบายของ บริษัท เอสบี ดีไซน์สแควร์ จำกัด

•  ผู้โชคดีรางวัลที่ 2 สามารถเลือกแบบเฟอร์นิเจอร์ ได้ 1 แบบ ตามที่บริษัทฯ กำหนด มูลค่า 20,000 บาท โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.zilkbycellox.com

    ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ารื้อถอนและขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เก่า รายละเอียดการจัดส่งเป็นไปตาม

    นโยบายของ บริษัท เอสบี ดีไซน์สแควร์ จำกัด

•   ผู้โชคดีรางวัลที่ 3 ได้รับผลิตภัณฑ์ซิลค์ใช้ฟรีตลอดปี ซึ่งประกอบด้วย Zilk Giant 6 ม้วน จำนวน 24 แพ็ก, Zilk Softpack แพ็ก 3 จำนวน 4 แพ็ก และ

     Zilk Lucky Box แพ็ก 4 จำนวน 4 แพ็ก รวมมูลค่า 2,720 บาท

•  รวมจำนวนของรางวัลทั้งหมด 66 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,281,600 บาท

•  ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากมีการประกาศรางวัลที่ต่ำกว่าไปก่อน จะต้องทำการสละสิทธิ์รางวัลที่ต่ำกว่าก่อน

    จึงจะได้สิทธิ์รับรางวัลสูงสุด

•  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

•  พนักงานและครอบครัว บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมชิงโชคในกิจกรรมครั้งนี้